Creighton odróżnia dwa typy idealizmu

Głównym przedstawicielem tego, co powszechnie nazywa się o- biektywnym idealizmem, był James Edwin Creighton (1861-1924), który w 1892 r. został następcą J. G. Schurmana7 jako przywódca Szkoły Mędrców w Cornell University. W 1920 r. został pierwszym przewodniczącym Amerykańskiego Stowarzyszenia Filozoficznego. Jego podstawowe artykuły zostały zebrane i opublikowane pośmiertnie w 1925 r. pod tytułem Studies in Speculative Philosophy8 („Rozprawy z filozofii spekulatywnej”).

Creighton odróżnia dwa typy idealizmu. Pierwszy, który nazywa mentalizmem, jest po prostu przeciwieństwem materializmu. Gdy materialista interpretuje to, co psychiczne, jako funkcję tego, co fizycz-

Oczywiście, to właśnie, że wyjaśnienie metafizyczne jest w ogóle potrzebne, trzeba rzeczywiście wykazać. To, że empiryczna nauka nie może go dostarczyć, jest dostatecznie jasne.

Jack Gould Schurman (1854-1942), który został rektorem Cornell University w 1892 r., w tym samym roku, w którym założył „Philosophical Review” („Przegląd filozoficzny”), był przeświadczony, że przeznaczeniem kultury amerykańskiej jest stać się wielką pośredniczką między Wschodem a Zachodem, oraz że idealizm jest szczególnie odpowiedni zarówno dla Ameryki jak też dla spełnienia tego zadania. Tak jak Kant pośredniczył między racjonalizmem a empiryzmem, tak też idealizm spekulatywny może pośredniczyć między naukami przyrodniczymi a humanistycznymi. Przypada mu funkcja syntetyzowania w życiu kulturalnym.

Creighton nie był płodnym pisarzem, ale jego wpływ jako nauczyciela był poważny. A on i jego koledzy z Cornell University wpłynęli decydująco na wykształcenie filozoficzne bardzo wielu przyszłych amerykańskich profesorów. ne, mentalista sprowadza rzeczy materialne do zjawisk psychicznych, do stanów świadomości czy idei. A ponieważ nie można bez popadania w absurd sprowadzać świata materialnego do stanów świadomości żadnego skończonego indywiduum, mentalista jest zmuszony nieuchronnie postulować istnienie jakiegoś absolutnego umysłu. Najwyraźniejszym przykładem idealizmu tego typu jest filozofia Berkeleya. Ale istnieją odmiany, takie jak panpsychizm.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>